आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण...


आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण
लघ्वी पुरा वृध्दिमती च पश्चात् ।
दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना'
छायेव मैत्रि: खलसज्जनानाम् ॥