कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा …

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते: स्वभावात्। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि॥