प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

रामायणसूक्तयः (अतिथिसेवामहिमा)

(ग्रन्थाः/अतिथिसेवामहिमा इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

१. अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता । (सुन्दरकाण्डः १/११९)