भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः...


भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः
नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनो घनाः ।
अनुध्दता सत्पुरुषास्समृध्दिभिः
स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् ॥