प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

विकिसूक्तिः β

वर्गः:उक्तयः

अस्मिन् वर्गे विविधैः जनैः उक्तानि वचनानि भवन्ति ।

उपवर्गाः

८ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः ८ उपवर्गाः सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:उक्तयः&oldid=6480" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः