प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

विकिसूक्तिः β

वर्गः:सुभाषितानि

अस्मिन् विभिन्नक्रमेण सुभाषितानि उपलभ्यन्ते ।

उपवर्गाः

६ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः ६ उपवर्गाः सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:सुभाषितानि&oldid=6985" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः