प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

वह्नेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिः...

<poem> वह्नेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिः न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः । स भूय एवेन्धनयोनिगृह्यः तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे ॥ - श्वेताश्वतरोपनिषत् १-१३

काष्ठे विद्यमानोऽपि अग्निः यथा न दृश्यते, अदृश्यमानत्वेन हेतुना ‘नास्ति’ इति च यथा वक्तुं न शक्यते, मथनकाले तु यथा आविर्भवति; एवमेव शरीरान्तः विद्यमानस्यैव आत्मनः आविर्भावः प्रणवोपासनेन भवति ।

काष्ठे विद्यमानोऽपि अग्निः न बहिः दृश्यते, तावन्मात्रेणा अग्निर्नास्ति’ इति वक्तुं शक्यते वा ? नैव । अव्यक्तरूपेण विद्यमानस्यैव अग्नेः आविर्भावः मथनाद् भवति खलु ?

एवमेव विद्यमानस्यैव प्रत्यगात्मनः ज्ञापनमेव वेदान्तानां विशेषः । न हि अविद्यमानम् आत्मानं वेदान्ताः प्रदर्शयेयुः, न च साधकाः वयं पश्येम । किं तु स्वरूपभूतस्यैव प्रत्यगात्मनः दर्शनाय ऒङ्कारोपासनं कर्तव्यम्, प्रणावोपासनेन हि प्रत्यगात्मनः अनुभवो जायते । ओङ्कारध्यानस्य फलमिदम् ॥