प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

वेशेन वपुषा वाचा...


वेशेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च ।
वकारैः पञ्चभिर्युक्तो नरो भवति पूजतिः ॥

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वेशेन_वपुषा_वाचा...&oldid=15846" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः