प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

शीतकिरणकरावलम्बनन्यायः

शीतकिरणः नाम चन्द्रः । तस्य किरणानां हस्तेन ग्रहणम् इति अशक्यं कर्म । एवम् अशक्यकर्मणः बोधाय अस्य प्रयोगः क्रियते (सा. ८८९