प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

शोकातिगो मोदते...

<poem> स्वर्गलोकस्य सुखम् इदम्

शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके । - काठकोपनिषत् १-१-१८

अग्निहोत्री मरणानन्तरं स्वर्गलोके शोकातिगो मोदते ॥

मानवानां वासस्थानभूतो लोको मर्त्यलोकः अथवा भूलोकः । दुःखलोकः इति च नामान्तरम् अस्य । अत्र लोके दुःखान्येव अधिकानि भवन्ति ॥

स्वर्गलोकस्तु सुखस्थानम् । देवलोकः इति च नामान्तरमस्य । न हि अयं स्वर्गो लोकः तावता सुलभेन लभ्यः । अस्मिन् मनुष्यलोके द्विजत्वेन जाताः, तत्रापि शुद्धब्राह्मणाः सन्तः, वेदाध्ययनसम्पन्नाः अग्निहोत्रादीनि शास्त्रीयकर्माणि यथाविधि कुर्वन्त एव मरणानन्तरं स्वर्गलोकं प्राप्नुयुः । पुण्यलोकोऽसौ भवति । स्वर्गलोके अप्सरस्त्रियः, कल्पवृक्षः, कामधेनुः, चिन्तामणिश्च इत्येते पदार्था भवन्ति । अत्र मनुष्यलोके यथा जरादुःखानि भवन्ति न तथा तत्र दुःखसम्भवः । शरीरजाः रोगाश्च तत्र स्वर्गे न भवन्ति । स्वर्गलोके सकलभोगसम्पदः भवन्ति । तत्र देवानां सङ्कल्पसिद्धिर्भवति । अपि तु अयं स्वर्गलोकोऽपि अनित्य एव । नायं मोक्षः ॥

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=शोकातिगो_मोदते...&oldid=7201" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः